utilbildningtraing

INFORMATION  UTBILDNINGAR

Utbildnings Ansvarig  och licensierad instruktör: Mats Magnusson

FÖRARUTBILDNING FÖR TRUCKAR I  A, B, C OCH D GRUPPERNA ENL. TLP 10.

Kursen har en grund på 2 dagar. Beroende på er personals förkunskaper och förmåga att lära in de olika momenten, håller vi ytterligare träningsdagar öppna för den/de som behöver. Om någon/några behöver mer träning för att uppnå kursens mål inbjuds denne till mer träning.

Tidsåtgång: 2-5 dagar.

Innehåll:

Dag 1. Teori.

Vi kommer på ett fördjupat sätt att gå igenom de olika ämnena i boken och samtidigt visa bildspel och filmer som gör det hela mer lättbegripligt.

Genomgång av truckens användningsområden, arbetsprinciper, vagnar, ev. tillsatsaggregat, stabilitet och konstruktion.

Åtgärder som ska göras varje dag före och under körning. ( protokollförd daglig tillsyn och kontroller under färd.)

Hur man på ett rätt sätt sköter om maskinerna.

Hur man förebygger förslitningsskador. Lämplig körställning samt ett riktigt körsätt både ur ergonomi-, ekonomi- och miljösynpunkt.

Olika material- och godshanteringar samt trafik, regler, lagar, körkortskrav, arbetarskydd,  -miljö, säkerhet och ansvar.

Regler vid hantering av farligt gods.

Rätt start- och stoppteknik av motor samt konsekvenserna av tomgångskörning och oekonomiskt körsätt mm. ( om förbränningsmotor)

Efter teorigenomgång avslutas dagen med skriftligt kompetensprov på arbetshäftet. Alla prov dokumenteras i arkiv. Om någon skulle misslyckas med att få godkänt på provet ges naturligtvis eleven ytterligare möjligheter att klara sig. Vi sätter ej heller tidspress på skriftliga tester. Kraven som finns är att vi uppnår ett godkänt antal rätt på teoriprovet samt att körningen uppfyller TLP 10:s krav.

Dag 2.Praktik.

Praktisk träning med truckarna i körbanor som vi bygger vid lämplig plats.

Dag 3, 4, 5 vid behov.

Efter godkända teoretiska och praktiska kompetensprov utfärdas truckförarintyg (truckkort) samt diplom.

 

FÖRARUTBILDNING FÖR TRUCKAR I A, B, C OCH D GRUPPERNA ENL. TLP 10 ( REPETITION)

Tidsåtgång: Halvdag.

Innehåll:

En repetitionsgenomgång av teorin till truckarna görs till bildspel och filmer.

Tillsammans diskuterar vi säkerheten runt om truckar och olika maskiner som finns på arbetsplatsen.

Vi kommer bl. a. att titta på rutiner och regler som gäller vid daglig tillsyn av olika truckar.

Rutiner och regler som gäller för rätt skötsel av batterier och maskiner.

Vi tar upp riskbedömning, tillbudsrapporter, mitt ansvar som truckförare, lagar och regler, arbetsmiljö mm.

Vi går tillsammans genom en truck och gör en daglig tillsyn.

Vid behov gör vi körövningar.

 

FÖRARUTBILDNING FÖR SAX- OCH BOMLIFT ENL. LLP.

Tidsåtgång: 1 dag.

Innehåll: Teori.

Vi kommer att gå igenom de olika ämnena i boken och samtidigt visa bildspel och filmer som gör det hela mer lättbegripligt.

Genomgång av olika lifttyper dess  användningsområden, arbetsprinciper, stabilitet och konstruktion.

Åtgärder som ska göras varje dag före och under körning. ( protokollförd daglig tillsyn och kontroller under färd.)

Hur man på ett rätt sätt sköter om liftarna.

Hur man förebygger förslitningsskador. Ett riktigt körsätt både ur ergonomi-, ekonomi- och miljösynpunkt.

Fallskydd, regler och viktiga upplysningar.

Liften i trafik, regler, lagar, körkortskrav, arbetarskydd,  -miljö, säkerhet och ansvar.

Rätt start- och stoppteknik av motor samt konsekvenserna av tomgångskörning och oekonomiskt körsätt mm. ( om förbränningsmotor)

Efter teorigenomgång görs skriftligt kompetensprov på arbetshäftet. Alla prov dokumenteras i arkiv. Om någon skulle misslyckas med att få godkänt på provet ges naturligtvis eleven ytterligare möjligheter att klara sig. Vi sätter ej heller tidspress på skriftliga tester. Kraven som finns är att vi uppnår ett godkänt antal rätt på teoriprovet samt att körningen uppfyller LLP:s krav.

Praktisk träning med liftarna i körbanor som vi bygger vid lämplig plats på företaget.

Efter godkända teoretiska och praktiska kompetensprov utfärdas liftförarintyg (liftkort) samt diplom.

 

FÖRARUTBILDNING FÖR SAX- OCH BOMLIFTFÖRARE ENL. LLP. ( REPETITION)

Tidsåtgång: Halvdag.

Repetitionsutbildningen kör vi på en halvdag där ni blir uppdaterade på er riskmedvetenhet samt era teoretiska och praktiska säkerhetskunskaper.

Fallskydd, regler och viktiga upplysningar.

Eleverna uppdateras med hjälp av bildspel och film samt diskussion runt autentiska olyckor och tillbud.

Kursen omfattar också ett teoretiskt samt ett praktiskt prov för att följa de regler som finns uppsatta. Ett nytt intyg ( liftkort) och diplom utfärdas efter godkända prov.

 

KRAN OCH TRAVERSFÖRARUTBILDNING ENL. SS-ISO 9926-1 KLP

Tidsåtgång: 1 till 1 ½ dag beroende på elevantal och förkunskap.

Innehåll: Genomgång av de olika krantyperna, dess användningsområden och konstruktion.

Olika roller och ansvar vid lyft.

Olika lyftredskap och lastkopplingar samt beräkningar på dessa.

Säker användning före, under och efter ett lyft samt kranteknik.

Upptäck riskerna innan en olycka sker – genomgång och diskussion av vanligt förekommande olyckstyper.

Hur man gör och vad man måste tänka på vid daglig tillsyn, underhåll och kontroll.

Standarder och föreskrifter.

Praktisk träning med befintliga kranar och traverser. Lastkopplings- och signalgivningsövningar.

Efter godkända prov erhåller eleven utbildningsbevis och intyg.

 

KRAN OCH TRAVERSFÖRARUTBILDNING ENL. SS-ISO 9926-1  KLP (REPETITION)

Tidsåtgång: ½ -1 dag beroende på elevantal och förkunskap.

Innehåll:

En repetitionsgenomgång av teorin till kranarna och traverserna görs till bildspel och filmer.

Tillsammans diskuterar vi säkerheten runt om de kranar och traverser som finns på arbetsplatsen.

Vi kommer bl. a. att titta på rutiner och regler som gäller vid daglig tillsyn av olika kranar.

Rutiner och regler som gäller för rätt skötsel.

Vi tar upp riskbedömning, tillbudsrapporter, mitt ansvar som kranförare, lagar och regler, arbetsmiljö mm.

Vi går tillsammans genom en kran och gör en daglig tillsyn.

Eleverna får göra ett skriftligt- samt ett körprov.

 

 ANSVARSKURS FÖR ARBETSLEDARE

Tidsåtgång: Drygt en halvdag.

Tänk på att arbetsledaren, som ansvarar för truck-, kran- och liftförarna, enligt lag ska ha god kunskap om de olika lyftanordningarna och dess egenskaper för att kunna delegera ut arbete på ett säkert och klokt sätt.

Innehåll: Utbildning för de som ska leda arbetet för truck-, travers-, sax- och bomliftförare.

Regler runt säkerhet och ansvar i samband med materialhantering är ofta lite luddiga och svåra att begripa. Arbetsledare riskerar att få stå till svars för olyckor de inte orsakat själva.

Kursen är tänkt att vara till hjälp att minska risken för obehagliga överraskningar genom att få en klarare inblick i lagstiftning, föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt gällande läroplaner.

Vi diskuterar och går också genom några autentiska fall av olyckor och andra arbetsmiljöfrågor.

 

ADR enl. MSBFS 2009:2 KAP. 1.3 KURSER FÖR PERSONAL SOM HANTERAR NÅGON FORM AV FARLIGA ÄMNEN

Tidsåtgång: Beroende på antal elever och antal ämnen.

Innehåll: Utbildning för de som på något sätt är involverade i hantering eller transport av farliga ämnen.

Regler runt säkerhet och ansvar i samband med farligt godshantering är viktiga att känna till. Alla som på något sätt hanterar farliga ämnen måste känna till faran med dem och ha rätt utbildning för att få hantera dem och kunna skydda sig. Även de som t. ex. lastar och lossar med truckar och traverser.

Kursen ger grundläggande kunskap om de ämnen ni ska hantera i ert företag och hur man dokumenterar och gör en bedömning av riskerna.

Vi lär oss vad olika faropiktogram, etiketter och märkningar betyder samt går in i säkerhetsdatabladen och studerar vad som är viktigt att känna till.

Vi diskuterar och går också genom några autentiska fall av olyckor och andra arbetsmiljöfrågor som t. ex. säkerhetsrådgivning, transportskydd, förvaring, rätt skyddsutrustning och vilka andra skyddsåtgärder som krävs i företaget.

BAKGAVELLYFT FÖR LASTBIL

Tidsåtgång: Ca 2-3 timmar.

 Kurs för lastbilsförare som använder bakgavellyft

Kursen är delvis webbaserad men innehåller också en teori- och praktisk del.

Vi går igenom farorna med lyftarna och de regler som gäller.

OFFERT (SKRÄDDARSYDD) DAGLIG TILLSYN MED BATTERI-LADDARE UTBILDNING

Tidsåtgång: Halvdag.

Här går vi igenom varför man måste göra daglig tillsyn och hur man gör den praktiskt på de aktuella maskiner eleverna använder i sitt dagliga arbete.

Det ingår även en beskrivning av gällande batteriunderhåll, varför vattning och rätt skötsel av batterierna är så viktigt för livslängden.

Säkerheten tas också upp kring laddningen, ladd-platsen och batteribyteskunskap eftersom batteribyte ibland är ett måste vid skiftgång.

SÄKRA LYFT, LASTKOPPLING OCH SIGNALMANSKURS ENL. SS-ISO 23853:2006

Tidsåtgång: Kursen läggs upp på en arbetsdag med teori och praktik.

Innehåll:

Teorin förtydligas till bildspel och filmer.

Genomgång av olika krantyper, dess användningsområden och konstruktion.

Olika lyftroller och ansvar

Riskbedömning

Arbetsmiljölagen, standarder och föreskrifter.

Lastkoppling, vinklar och tyngdpunkts bedömning

Mjuka redskap, kättingredskap och stållineredskap samt beräkningar på dessa.

schacklar, öglor och speciallyftredskap

Lyftpunkter, fasta-tillfälliga

Personlyft

Signaler och tecken, muntliga och genom kroppsspråk. styrlinor och knopar

Farligt gods, säkerhetsregler

Vad bör man tänka på före, under och efter ett lyft.

Upptäck riskerna innan en olycka sker – genomgång och diskussion av vanligt förekommande olyckstyper.

Hur man gör och vad man måste tänka på vid daglig tillsyn, underhåll och kontroll.

Rutiner och regler som gäller för rätt skötsel.

Lastkopplings- och signalgivningsövningar.

Efter godkända prov erhåller eleven utbildningsbevis och intyg.

utibuilding1utibuilding2